Pranešimas dėl šaukimo sušaukti neeilinį visuotinį AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimą

peržiūra: Pagal 17y AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos 2023 m. lapkričio mėn. Bendrovės pakeista Bendrovės valdymo politika (pridedama) teikiama tvirtinti neeiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 30 d.y 2023 m. lapkritis. Pakeista pirmoji Bendrovės valdymo politikos dalis.

Čia nurodyta, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinė Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks 30 d.y 2023 m. lapkričio mėn. 13.00 val. Susirinkimas vyks įmonės administraciniame pastate J. Janonio gatvėje. 6b, Klaipėda (3 posėdžių salėjeAntroji santrumpa grindys).

Susitikimo darbotvarkė:

  1. Dėl pakeistų bendrovės įstatų patvirtinimo.
  2. Dėl pakeistos bendrovės atlyginimų politikos patvirtinimo.
  3. Dėl pakeistos įmonės valdymo politikos patvirtinimo.
  4. Dėl audito komiteto ir bendrovės audito komiteto narių veiklos.

Dalyvių registracija vyks nuo 12:00 PM iki 12:55 PM. Asmenys, ketinantys dalyvauti susirinkime, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (įgaliotas atstovas turi turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalba ir atestuotas įstatymų nustatyta tvarka).

Akcininkas ar jo atstovas turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Akcininkui pageidaujant, Bendrovė ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo registruotu laišku išsiunčia akcininkui bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti įrodantis dokumentas turi būti pateikti įmonei ne vėliau kaip iki susirinkimo, išsiųsti registruotu paštu arba pateikti pranešime nurodytu įmonės buveinės adresu.

Akcininkai, kuriems priklauso akcijos, suteikiančios ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, pateikdami visuotiniam akcininkų susirinkimui sprendimo projektą su kiekvienu papildomu siūlomu darbotvarkės klausimu arba reikalingo nutarimo, paaiškinimo nebuvimas. Siūlymai įtraukti į darbotvarkę turi būti pateikti raštu arba el. Rašytiniai pasiūlymai Bendrovei turi būti pateikti darbo dienomis arba išsiųsti registruotu paštu pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Pasiūlymus, pateiktus el. paštu, reikia siųsti šiuo el. pašto adresu: [email protected] Ir [email protected]. Darbotvarkė yra baigta, jei pasiūlymas gautas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė yra baigta, bendrovė apie papildymus privalo pranešti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo tokiais pat būdais, kaip ir apie susirinkimą.

READ  Green Landscaping Group tarpinė ataskaita (paskelbta) 2023 m. sausio-birželio mėn

Akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais ar įtrauktinais klausimais. Pasiūlymus galima teikti raštu arba el. Rašytiniai pasiūlymai Bendrovei turi būti pateikti darbo dienomis arba išsiųsti registruotu paštu pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Pasiūlymus, pateiktus el. paštu, reikia siųsti šiuo el. pašto adresu: [email protected] Ir [email protected].

Akcininkai turi teisę iš anksto užduoti bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus akcininkai Bendrovei gali pateikti raštu darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. Į klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus klausimus, susijusius su Bendrovės komercinėmis (gamybinėmis) paslaptimis ar konfidencialia informacija arba pateiktus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.

Bendrovė suteikia galimybę balsuoti susirinkime ne vėliau kaip iki susirinkimo dienos 13 val. pateikdama bendrąjį įmonės balsavimo biuletenį, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Akcininkas turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) akcininko vardu dalyvauti ir balsuoti susirinkime. Šiai licencijai gauti nereikia jokių dokumentų. Akcininkas elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugiu parašo generavimo įrenginiu ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Akcininkas privalo informuoti bendrovę pagal elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą šiuo el. [email protected] Ir [email protected] Ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš susirinkimą 13.00 val. įgaliojimas ir pranešimas turi būti pateikti raštu. Agentas ir pranešimas įmonei turi būti pasirašyti elektroniniu parašu, o ne el. paštu išsiųstu laišku. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti interneto adresą, iš kurio galima nemokamai parsisiųsti programinę įrangą akcininko elektroniniam parašui patikrinti.

READ  Yale Vilnius 700 simpoziumas švenčia Lietuvos sostinės istoriją

Susirinkimo registravimo data – 2023 m. lapkričio 23 d. balsavimo teisės atsisakymas įgyvendintas, gali dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime).

Su susirinkimo sprendimo projektu ir bendrojo balsavimo biuletenio forma Bendrovės akcininkai gali susipažinti įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės administracinėje buveinėje J. Janonio gatvėje. 6B, Klaipėda (tel.: 8 46 391 772), arba bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.kn.lt/.

uždaryta:

  1. Nutarimų projektai
  2. Balsavimo biuletenis
  3. Įmonės politika
  4. Įmonės atlyginimų politika
  5. Įmonės valdymo politika

Vaidotas Dermikis, laikinai einantis finansų direktoriaus pareigas, +370 46 391 772.


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *