Pranešimas apie metinio visuotinio susirinkimo kvietimą AB „Klaipėdos nafta“ akcininkams

Clypidus NAFTA

Clypidus NAFTA

Čia nurodyta, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, kurios buveinė Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks 2023 m. balandžio 28 d. 13.00 val., o susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Borio gatvėje. 19, Klaipėda, įmonės administraciniame kabinete (2Santrumpa II grindys).

Susitikimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2022 metų finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo auditoriaus išvados paskelbimas akcininkams;

  2. Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo paskelbimas akcininkams.

  3. Bendrovės 2022 metų audituotų finansinių ataskaitų tvirtinimas;

  4. Patvirtinti bendrovės 2022 metų pelno (nuostolių) paskirstymą;

  5. bendrovės premijavimo ataskaitos tvirtinimas;

Akcininkų registracija vyks nuo 12.00 iki 12.55 val. Asmenys, ketinantys dalyvauti susirinkime, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (įgaliotas atstovas turi turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas). įstatymų nustatyta tvarka).

Akcininkas ar jo atstovas turi teisę balsuoti iš anksto raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Akcininko prašymu bendrovė ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo išsiunčia akcininkui bendrąjį balsavimo biuletenį nemokamu registruotu paštu. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti įrodantis dokumentas turi būti pateikti įmonei ne vėliau kaip iki susirinkimo ir išsiųsti registruotu paštu arba pateikti pranešime nurodytu įmonės buveinės adresu.

Akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, pateikdami visuotiniam akcininkų susirinkimui sprendimo projektą su kiekvienu siūlomu papildomu darbotvarkės klausimu arba, jei sprendimas nepriimamas. reikalingas paaiškinimas. Pasiūlymus dėl darbotvarkės papildymo reikia teikti raštu arba siųsti el. Rašytiniai pasiūlymai Bendrovei turi būti pateikti Darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Pateikti pasiūlymai siunčiami el. paštu šiuo el. pašto adresu: [email protected] Ir [email protected]. Darbotvarkė turi būti užpildyta, jei pasiūlymas gautas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė buvo sudaryta, bendrovė apie papildymus privalo pranešti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo tokiais pat būdais, kaip ir kvietimo į susirinkimą atveju.

READ  Latvijos „Digital Mind“ perka „Alnos“ verslo grupę / Straipsnis

Akcininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso akcijos, suteikiančios ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais ar ketinamais įtraukti klausimais. . Pasiūlymus galima teikti raštu arba el. paštu. Rašytiniai pasiūlymai Bendrovei turi būti pateikti Darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Pateikti pasiūlymai siunčiami el. paštu šiuo el. pašto adresu: [email protected] Ir [email protected].

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei išankstinius klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus akcininkai Bendrovei gali pateikti raštu darbo dienomis arba išsiųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. Į klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus klausimus, susijusius su komerciniu (gamybiniu) konfidencialumu ar Bendrovės konfidencialia informacija arba pateiktus likus daugiau nei 3 darbo dienoms iki susirinkimo.

Bendrovė suteikia galimybę balsuoti susirinkime pateikdama kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą bendrąjį bendrovės balsavimo biuletenį ne vėliau kaip susirinkimo dieną 13.00 val. Akcininkas turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Tokio leidimo nereikia dokumentuoti. Duomenų teikėjas turi patvirtinti elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliotinį elektroninio parašo priemonėmis, sukurtomis saugiu parašo generavimo įrenginiu ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Akcininkas privalo informuoti bendrovę elektroninių ryšių priemonėmis išduotu įgaliojimu šiais el. [email protected] Ir [email protected] Ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš susirinkimą 13.00 val. įgaliojimas ir pranešimas turi būti įteikti raštu. Agentas ir pranešimas įmonei turi būti pasirašyti elektroniniu parašu, o ne el. paštu išsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą bendrovei, akcininkas turi nurodyti interneto adresą, iš kurio galima nemokamai parsisiųsti programinę įrangą akcininko elektroniniam parašui patikrinti.

READ  Suomijos interjero statybos lyderis Maller Oy Lietuvoje įkuria gamyklą

Standartinė susirinkimo data – 2023 m. balandžio 21 d. balsavimo teisės atsisakymas įvykdytas, gali dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime).

Standartinė data, suteikianti teisę akcininkams gauti dalį bendrovės pelno (dividendų), yra 2023 m. gegužės 15 d.

Su susirinkimo nutarimo projektu ir bendrojo balsavimo biuletenio forma bendrovės akcininkai gali susipažinti įstatymų nustatyta tvarka bendrovės buveinėje Burių gatvėje. 19, Klaipėda (tel: 8 46391 772), arba bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.kn.lt/.

Mindaugas Kvikšas, Finansų direktorius, +370 46391772.

priedai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *